FÖLDHIVATALI ÜGYEKKEL, JELZÁLOGGAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

 • A) Tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem

Tulajdonjogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára lehet bejegyezni. Ebből következően a tulajdonjog nem jegyezhető be az ingatlannak természetben megjelölt, vagy térmértékkel (területnagysággal) meghatározott részére. Ha a tulajdonszerzés nem egész ingatlanra vonatkozik, a bejegyzésben fel kell tüntetni a megszerzett eszmei hányadot. Az adásvétel jogcímén történő tulajdonjog bejegyzéséhez speciális szabályok kötődhetnek, mivel szerződésen, vagy törvényi rendelkezésen alapuló elővásárlási, visszavásárlási, vételi jog, korlátozhatja, illetve elidegenítési és terhelési tilalom kizárhatja az ingatlan tulajdonjogának megszerzését.
Jelentősen korlátozott a termőföld tulajdonjogának megszerzése, amelyet a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és

átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény rendelkezései szabályoznak, így a belföldi magán- és jogi személyek, valamint a külföldiek tulajdonszerzését és az elővásárlási jog gyakorlását, a megszerezhető termőföld maximális mértékét. Speciális szabályok vonatkoznak külterületi termőföld vagy tanya adásvételének esetére. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény meghatározza az elővásárlásra jogosultak körét és sorrendjét, továbbá az elővásárlási jog gyakorlásának módját.

 • B) Vagyonkezelői jog bejegyzése iránti kérelem

Vagyonkezelői jog a nemzeti vagyon részét képező az állam vagy önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra vagyonkezelési szerződéssel, vagy kivételes esetben, törvényben történő kijelöléssel jön létre. A vagyonkezelővel a vagyonkezelési szerződést az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet köti meg a Magyar Állam nevében. Fontos, hogy a Magyar Állam tulajdonjogának bejegyzésénél minden esetben meg kell jelölni az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezetet, például Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.), Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA). Vagyonkezelői jog a Magyar Állam tulajdonában, vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre, ezek eszmei hányadára vagy az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére lehet bejegyezni. Több vagyonkezelő esetén valamennyi vagyonkezelőt fel kell tüntetni a bejegyzésben eszmei hányaduk szerint.

 • C) Vagyonkezelői jog törlése iránti kérelem

Ha az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet és a vagyonkezelő között megszűnik a vagyonkezelésre létesített szerződés, az érintett ingatlanra vonatkozó vagyonkezelő jog megszűnik. A vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból való törlését az MNV Zrt. köteles nyolc napon belül kezdeményezni az érintett hatóságnál.

 • D) Lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog bejegyzése iránti kérelem

Ha a lakások a lakásszövetkezet tulajdonában állnak, a lakásszövetkezeti tagot meghatározott lakás állandó használatának a joga illeti meg. A tag a lakást maga használhatja, hasznosíthatja, illetve a használat jogát átruházhatja az állandó használat jogának visszterhes átruházása esetén a lakásszövetkezetet az elővásárlásra vonatkozó szabályok szerinti jog illeti meg. A lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jogot, az önálló ingatlanként nyilvántartott egész szövetkezeti lakásra kell bejegyezni.

 • E) Lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog törlése iránti kérelem

Ha a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog megszűnik, törölhető az ingatlan-nyilvántartásból, például ha megszűnik a jogosult lakásszövetkezeti tagsága, vagy a lakás használata, illetve a lakást a lakásszövetkezet a jogosult részére értékesíti. A tag halála, illetőleg a nem természetes személy tag megszűnése esetén a használati jog tekintetében jogutódlásnak van helye.

 • F) Megállapodáson alapuló földhasználati jog bejegyzése iránti kérelem

Földhasználati jog a más tulajdonában álló földön építkezés céljából alapítható a föld tulajdonosa és az építkező között az egész földrészletre, vagy a földrészlet természetben vagy területi mértékben meghatározott részére. A szerződésen alapuló földhasználati jog az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel keletkezik. A bejegyzéshez hozzá kell járulnia a föld tulajdonosának (bejegyzési engedély). A benyújtott okirat alapján a más tulajdonában álló ingatlanra a név szerint meghatározott építkező (jogosult) javára lehet bejegyezni.

 • G) Megállapodáson alapuló földhasználati jog törlése iránti kérelem

Ha földhasználati jog megszűnik, törölhető az ingatlan-nyilvántartásból. A más tulajdonában álló földön építkezés céljából alapított földhasználati jog megszűnik a föld tulajdonosa és az építkező által kötött megállapodás felbontásával/megszüntetésével. A földhasználati jog törlése a benyújtott okirat alapján történik.

 • H) Haszonélvezeti jog bejegyzése iránti kérelem

Más tulajdonában lévő ingatlanra haszonélvezeti jog alapítható, amely alapján a haszonélvezeti jog jogosultja az ingatlant birtokában tarthatja, használhatja és hasznait szedheti. A szerződés közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalása szükséges. A szerződésen alapuló haszonélvezeti jog az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel keletkezik. A bejegyzéshez hozzá kell járulnia annak a tulajdonosnak, akinek a tulajdonára vonatkozóan a haszonélvezeti jog bejegyzését kérik (bejegyzési engedély). Egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára illetve az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére lehet bejegyezni. Meghatározott időre létesíthető, illetve a jogosult élete végéig (holtig tartó). Több jogosult javára is alapítható egyidejűleg, azonban szükséges meghatározni, hogy közösen vagy egymást követő sorrendben illeti-e a jogosultakat. Külterületi inngatlan esetén csak közeli hozzátartozó javára alapítható. ( Semmis a haszonélvezeti jog szerződéssel történő alapítása, kivéve, ha a szerződés közeli hozzátartozó javára alapít haszonélvezeti jogot.)

 • I) Haszonélvezeti jog törlése iránti kérelem

Ha a haszonélvezeti jog megszűnik, törölhető az ingatlan-nyilvántartásból. Más tulajdonában lévő ingatlanra alapított haszonélvezeti jog megszűnik a jogosult halálával, ha a jogosult lemond a haszonélvezeti jogáról, illetve ha a bejegyzésben meghatározott időtartam eltelt. A jogosult halála esetén a haszonélvezeti jog törlése a benyújtott eredeti halotti anyakönyvi kivonat alapján történik. A lemondás történhet ellenérték fejében, vagy ingyenesen, amelyet közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba szükséges foglalni. A haszonélvezeti jog törlése a benyújtott okirat alapján történik. A bejegyzésben meghatározott időtartam leteltét követően a haszonélvezeti jog a tulajdonos vagy a bejegyzett jogosult kérelmére törölhető, amelyhez okirat nem szükséges.

 • J) Használat jogának bejegyzése iránti kérelem

Más tulajdonában lévő ingatlanra használati jog alapítható, amely alapján a jogosult a más tulajdonában lévő ingatlant csak a saját, valamint vele együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben használhatja, ugyan ilyen mértékben szedheti a hasznait (pld. lakáshasználat). A szerződés közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalása szükséges. A használat joga az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel keletkezik és a bejegyzéshez a tulajdonos hozzájárulása szükséges (bejegyzési engedély). Egész ingatlanra vagy az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére lehet bejegyezni.

 • K) Használat jogának törlése iránti kérelem

Ha használat joga megszűnik, törölhető az ingatlan-nyilvántartásból. Más tulajdonában lévő ingatlanra alapított használat joga megszűnik a jogosult halálával, ha a jogosult lemond a használat jogáról, illetve ha a bejegyzésben meghatározott időtartam eltelt. A jogosult halála esetén a használat jogának törlése a benyújtott eredeti halotti anyakönyvi kivonat vagy annak hiteles másolata alapján történik. A lemondás történhet ellenérték fejében, vagy ingyenesen, amelyet közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba szükséges foglalni. A használat jogának törlése a benyújtott okirat alapján történik. A bejegyzésben meghatározott időtartam leteltét követően a használat joga a tulajdonos vagy a bejegyzett jogosult kérelmére törölhető, amelyhez okirat nem szükséges.

 • L) Telki szolgalmi jog bejegyzése iránti kérelem

Valamely ingatlan mindenkori tulajdonosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan tulajdonosa a jogosultságából eredő valamely magatartástól tartózkodjék. A szolgalmi jog tárgya lehet pld. átjárási, vízelvezetési, gázvezeték elhelyezési szolgalmi jog stb. A szolgalmi jog legalább két szomszédos ingatlan között jön létre (létrejöhet több ingatlan között is). A bejegyzéshez a szolgalmi jogra vonatkozó megállapodás közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalása szükséges. A szerződésbenminden tulajdonostársnak szerepelnie kell. A telki szolgalmi jog az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel keletkezik, a bejegyzéshez a szolgalmi jog gyakorlásával érintett (terhelt) ingatlan tulajdonosának hozzájárulása szükséges (bejegyzési engedély).  Egész ingatlanra, illetőleg annak természetben vagy területi mértékben meghatározott részére lehet bejegyezni, a szolgalmi jog gyakorlására jogosult ingatlan (szolgáló telek) mindenkori tulajdonosa javára és a szolgalmi jog gyakorlásával érintett ingatlan (uralkodó telek) mindenkori tulajdonosa terhére. A bejegyzéshez változási vázrajz szükséges.

 • M) Telki szolgalmi jog törlése iránti kérelem

Ha a telki szolgalmi jog megszűnik, törölhető az ingatlan-nyilvántartásból. A telki szolgalmi jog megszűntethető szerződéssel, amennyiben a jogosult lemond a szolgalmi jog gyakorlásáról. A törléshez a szolgalmi jog gyakorlásának lemondásáról szóló megállapodás közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalása szükséges.

 • N) Közérdekű használati jog bejegyzése iránti kérelem

Használati jogot közérdekű tevékenységet folytató – jogszabály alapján feljogosított – szervek javára lehet alapítani, és a más tulajdonában lévő ingatlant meghatározott terjedelemben használhatják. Külön jogszabályok határozzák meg azokat a szerveket, amelyek javára létrehozható, továbbá az egyes jogok alapításának a szabályait, valamint azt, hogy mely államigazgatási szervek rendelkeznek hatáskörrel a használati jog hatósági határozattal történő alapítására. A használati jog alapításáért kártalanítás jár. Bejegyzéséhez a földhivatal által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz szükséges. 

 • O) Elő- és visszavásárlási jog, valamint vételi jog bejegyzése iránti kérelem

Elővásárlási jog: feltételes egyoldalú jogosultság, amely alapján a jogosult egyoldalú nyilatkozatával megvásárolhatja az ingatlant, ha a tulajdonos azt el kívánja adni. Az elővásárlási jog gyakorlása szólhat határozott vagy határozatlan időtartamra is és több jogosultat is megillethet. Ha meghatározott időre kötötték ki az elővásárlási jog gyakorlását, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésben a jog gyakorlásának végső időpontját is fel kell tüntetni.

Visszavásárlási jog: az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a felek megállapodhatnak arról, hogy az eladó meghatározott időn belül jogosult az ingatlant egyoldalú jognyilatkozattal visszavásárolni. A felek kizárólag adásvétel esetén köthetik ki a visszavásárlási jogot. .A visszavásárlási jog gyakorlása legfeljebb 5 évre köthető ki.
A meghatározott időre kikötött visszavásárlási jog gyakorlásának végső időpontját a szerződésben meg kell jelölni.

Vételi jog:  ha a tulajdonos másnak vételi jogot enged, a jogosult a dolgot egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja. A vételi jog gyakorlása legfeljebb 5 évre köthető ki. A határozatlan időre kikötött vételi jog hat hónap elteltével megszűnik.