LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOKKAL, LAKÁSFINANSZÍROZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ÜGYEK

  • A) Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem

Ha a kérelmező támogatás iránti igénylését (közvetlen támogatások, kamattámogatások) a hitelintézet elutasítja, az igénylő az illetékes megyei kormányhivatalnál, Pest megye vagy a főváros területén fekvő, támogatással érintett ingatlan esetén Budapest Főváros Kormányhivatalánál kérelmezheti a lakástámogatási feltételeknek való megfelelése hatósági megállapítását. Az ügyfél kérelmének benyújtását követően a Kincstár a hitelintézettől megkéri a támogatás elbírálásához szükséges iratokat. Az iratok beérkezését követően felülvizsgálja, hogy a hitelintézet bírálata megfelelt-e a vonatkozó jogszabályhelyeknek. Amennyiben elutasítja az ügyfél kérelmét, a kérelmező ügyfél a támogatásra nem jogosult. Amennyiben helyt ad a kérelemnek, mely szerint a hitelintézet elutasító levele nem jogszabályszerű, megállapítja, hogy az ügyfél jogosult a támogatásra. A jogerős határozatot a hitelintézet köteles elfogadni, és a támogatást az ügyfélnek az alapján megítélni.

  • B) Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakás-takarékpénztári szerződésnek

Ugyanazon személy javára, egy naptári évben csak egy szerződés után igényelhető az állami támogatás. Amennyiben az ügyfél ugyanazon évben újabb szerződés kedvezményezettje lenne, ütközés fordul elő, ilyenkor kell a Kincstárhoz fordulni, hogy a nyilvántartás alapján eldönthető legyen, kedvezményezettje-e az ügyfél másik lakás-takarékpénztári szerződésnek. Az igazolás (tájékoztató levél) a kérelem beérkezését követő 10-15 napon belül érkezik meg az ügyfélhez.

  • C) Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelme

A támogatott lakóingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (Pest megye esetén Budapest Főváros Kormányhivatalához) 2014. április 1-jétől eljár az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelmek elbírálásában. A fizetési könnyítés engedélyezése (részletfizetés vagy a követelések részben vagy egészben történő elengedése) nem automatikus, hanem szigorúan feltételekhez kötött. Minden más ügyben a lakás-takarékpénztárakhoz kell fordulni. A visszakövetelt támogatás visszafizetésének részben vagy egészben történő elengedése akkor engedélyezhető, ha a kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme – a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagában – nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét. A fizetési könnyítés célja, hogy a kötelezett az állami támogatás és járulékai visszakövetelt összegét belátható időn belül és teljes körűen rendezze.