GÉPJÁRMŰVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELJÁRÁSOK

 • A) Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem

A jogosultak által igénybe vehető kedvezmények felsorolását a KRESZ 51/A. §-a tartalmazza. Parkolási igazolvány kiadása iránti kérelmet terjeszthet elő a súlyos mozgáskorlátozott, a látási fogyatékos, az értelmi fogyatékos, az autista, a mozgásszervi fogyatékos, a vak vagy gyengénlátó. Az igazolvány kiadására irányuló kérelem a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, a KEKKH-nál, valamint a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszthető elő. A járási hivatal illetékmentes eljárás keretében határoz az igazolvány kiadásáról.

 • B) A parkolási igazolvány meghosszabbítására irányuló kérelem

Ha a parkolási igazolvány érvényességi ideje lejárt, az igazolványt meg lehet hosszabbítani. A meghosszabbítás iránti kérelmet a járási hivatal a feltételek fennállása esetén az igazolvány cseréjével teljesíti; az igazolvány visszavonásának nyilvántartásba való bejegyzése mellett új igazolványt állít ki. Parkolási igazolvány meghosszabbítása iránti kérelmet terjeszthet elő a súlyos mozgáskorlátozott, a látási fogyatékos, az értelmi fogyatékos, az autista, a mozgásszervi fogyatékos, a vak vagy a gyengén látó. Az igazolvány meghosszabbítására irányuló kérelem a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, valamint a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszthető elő.

 • C) Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem

Amennyiben az igazolvány a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná vált – így különösen megrongálódott, olvashatatlanná vált, az arcképmás alapján a jogosult nem azonosítható, a feltüntetett adatokban változás következett be – az igazolvány cseréjét kell kérelmezni. A járási hivatal az igazolványt kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás.

 • D) Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem

Akinek a parkolási igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított tíz napon belül bármely járási hivatalnál bejelenteni. A járási hivatal haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről, és egyidejűleg a jogosult részére – ha a jogosultság továbbra is fennáll, és a jogosult kéri – új igazolványt állít ki.

 • E) Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatást kérhet magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlésére.  A kérelemnek tartalmaznia kell kérelmező (képviselője) nevét, lakcímét, székhelyét (telephelyét), milyen adatok közlését kéri, a kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.

 • F) Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)

A jármű tulajdonjogát megszerző a meghatározott dokumentumok becsatolásával, illetve bemutatásával kéri a tulajdonjog-változás bejegyzését. A kérelem és a csatolt dokumentumok megfelelősége esetén a hatóság a korábbi tulajdonos tulajdonjogát lezárja, a korábbi forgalmi engedélyt és törzskönyvet visszavonja, az új tulajdonos tulajdonjogát a járműnyilvántartásba bejegyzi, részére forgalmi engedélyt állít ki, a törzskönyv gyártása iránt intézkedik.

 • G) Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését - a változástól számított nyolc napon belül - az eladó a tulajdonjog változásáról készült teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) vagy annak másolata, postai vagy elektronikus úton történő megküldésével, illetve benyújtásával teljesíti. A közlekedési igazgatási hatóság ennek alapján a bejelentés tényét és időpontját a nyilvántartásba 3 napon belül bejegyzi. A természetes személy tulajdonos elektronikus úton is intézheti a gépjármű tulajdonjog-átruházással kapcsolatos tulajdonátruházói bejelentését, amennyiben a tulajdonátruházó a gépjármű kizárólagos tulajdonosa és a tulajdonszerzők a gépjármű tulajdonjogát teljes egészében megszerzik.

 • H) Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése

A forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban üzembentartóként azt a természetes személyt, vagy jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más, hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján jogosult.  A törzskönyv jogosítottjának hozzájárulása nélkül az üzembentartói jog átruházása nyilvántartásba nem vehető. Az üzembentartó – e jogának a jármű tulajdonosa által egyoldalú nyilatkozattal történő visszavonásáig – a jármű forgalomban tartásával, közúton való részvételével kapcsolatos jogokat teljes egészében gyakorolhatja. Az okmányiroda a teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) alapján az új üzembentartó adatait a nyilvántartásban rögzíti, és kiadja az új üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedélyt.

 • I) Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

Új járművel a közúti forgalomban akkor lehet részt venni, ha azt forgalomba helyezték. A személyesen benyújtott kérelem, a csatolt és bemutatott dokumentumok vizsgálata, a jogszabálynak megfelelő kérelem esetén a jármű forgalomba helyezésének bejegyzése a járműnyilvántartásba, a forgalmi engedély kiállítása, rendszámtábla és az új típusú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica kiadása, a törzskönyv legyártása iránti intézkedés megtétele.

 • J) Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

Harmadik országból vagy más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű jogi helyzetének tisztázása után a jármű magyarországi forgalomba helyezése. A személyesen benyújtott kérelem, a csatolt és bemutatott dokumentumok vizsgálata, a jogszabálynak megfelelő kérelem esetén a jármű forgalomba helyezésének bejegyzése a járműnyilvántartásba, a forgalmi engedély kiállítása, rendszámtábla és az új típusú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica kiadása, a törzskönyv legyártása iránti intézkedés megtétele.

 • K) Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása - a rendszám jellegétől függően)

Az ügyfél által - a származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg - benyújtott kérelem és a bemutatott dokumentumok vizsgálata, azok megfelelősége esetén a jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése annak forgalomba helyezéséig, az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása.

 • L) Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem

Az ügyfél kérelme alapján a hatóság a rendszámtáblán lévő címke érvénytelenítése nélkül a járműnyilvántartásba bejegyzi a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonását az ügyfél kérelmében meghatározott időtartamra, de legfeljebb 6 hónapra. Az ideiglenes kivonás külön eljárásban, a döntéstől számított legfeljebb 6 hónapra ismételten meghosszabbítható.

 • M) Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem

Az ügyfél által benyújtott kérelem és dokumentumok megfelelősége esetén a hatóság a végleges kivonást a járműnyilvántartásba bejegyzi, a jármű hatósági jelzéseit selejtezés céljából megküldi a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának, a forgalmi engedélyét és a törzskönyvét egyszerűsített határozattal visszavonja.

 • N) Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem

A megrongálódott, elhasználódott – de még azonosítható – rendszámtábla utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével történik. Az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél általi megfizetése után a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala gondoskodik a gyártótól való megrendelésről. A megrongálódott rendszámtáblát be kell vonni. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla a nyilvántartásban történő ellenőrzést követően a közlekedési igazgatási hatóság engedélye alapján gyártható le. Az utángyártás tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell.

 • O) Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem

A jármű-nyilvántartásba a gépjárművekre vonatkozóan különböző záradékok bejegyzése és törlése, ahol nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani. Pl.: bankok opciós joga, törzskönyvi letét, vontatási adatok, figyelmeztető jelzés engedélyezése, megkülönböztető jelzés engedélyezése, rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség, telefonszám, vagy elektronikus levélcím.

 • P) Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem

A vezetői engedéllyel rendelkező ügyfélnek lehetősége van egy évben egyszer díjmentesen tájékoztatást kérni a közúti közlekedési előéleti pontjainak számáról. A tájékoztatás iránti kérelmet írásban az ügyfél a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához nyújthatja be. A kérelmet postán, vagy elektronikus úton, illetve faxon keresztül lehet megküldeni. A KEKKH az ügyfelet írásban, postai úton tájékoztatja közúti közlekedési előéleti pontjainak számáról.