JÁRMŰ KÖZÚTI FORGALOMBAN TARTHATÓSÁGÁT IGAZOLÓ OKMÁNY

  • A) A jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállítására irányuló kérelem

A járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha  a tulajdonjog megszerzését eredeti okirattal vagy eredeti hitelesített másolatával igazolták, vagy ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását a kérelemhez csatolták,  a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét, vagy a gépjármű-felelősségbiztosítás alóli mentességet igazolták, a regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó járművek esetében a vámhatóság által kiállított regisztrációs adóigazolást bemutatták, amennyiben az papír alapon kiállításra került és annak valódiságát a rendelkezésre álló nyilvántartásban a közlekedési igazgatási hatóság ellenőrizte,  a jármű műszaki alkalmasságát a közlekedési hatóság megállapította, és a jármű üzemben tartója Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel (telephellyel). A jármű forgalomba helyezése nyilvántartásba vétellel, a forgalmi engedély, a rendszámtábla, és – az 55. §-ban meghatározott járműveknél – az új típusú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica kiadásával valósul meg.

  • B) Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével

A forgalmi engedély elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén haladéktalanul be kell jelenteni ezt a tényt, a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentést követően haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről. Ha a forgalmi engedély eltulajdonítása miatt a rendőrségnél feljelentést tettek, a rendőrség haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a Hivatalt, amely haladéktalanul gondoskodik az okmány eltulajdonítása tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről. A pótláshoz szükséges csatolni az okmány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet, a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást. Személyazonosításhoz szükséges bemutatni: természetes személynél: személyazonosító okmány és lakcímkártya, meghatalmazás (képviseleti eljárás esetén)

  • C) Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem

Ha a forgalmi engedély adataiban változás történik, a forgalmi engedély cseréjét kell kérni. Az ügyfélnek csatolnia kell a régi forgalmi engedélyt, a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást. Az eljárás illetéke 6 000 Ft. Az elkészült okmány azonnal átvehető. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata, közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolata szükséges.