JÁRADÉKOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELMEK (POLGÁRMESTEREK KÖZSZOLGÁLTATÁSI JÁRADÉKA, ÁTMENETI BÁNYÁSZJÁRADÉK, BÁNYÁSZOK EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI JÁRADÉKA, BALETT MŰVÉSZETI JÁRADÉK)

  • A) Polgármesterek közszolgálati járadékának megállapítása iránti kérelem

Közszolgálati járadékra az a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester jogosult, akinek megbízatása az új polgármester megválasztásával vagy a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával szűnik meg.  A polgármester kérelmét tisztsége megszűnése napjától számított 3 hónapon belül az öregségi nyugellátás igénylésére rendszeresített igénybejelentő lapon nyújthatja be.

  • B) Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem

Átmeneti bányászjáradékra jogosult az a személy, aki Magyarországon bányavállalkozónál földalatti munkakörben legalább 25 év  figyelembe vehető szolgálati időt szerzett, vagy legalább 5000 - szolgálati időként figyelembe vehető - műszakot töltött el, az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be.

  • C) Bányászok egészségkárosodási járadéka megállapítása iránti kérelem

A bányászok egészségkárosodási járadékára az a személy jogosult, akinek egészségkárosodása legalább 29%-os mértékű, saját jogú nyugellátásra nem jogosult, nem részesül rendszeres pénzellátásban, kereset kiegészítésben, átmeneti kereset kiegészítésben, jövedelem kiegészítésben, átmeneti jövedelem kiegészítésben, a járadék megállapításakor keresőtevékenységet nem folytat, és a keresőtevékenység megszűnését megelőzően megváltozott munkaképességére, illetve egészségkárosodására tekintettel a bányászokat megillető kereset kiegészítésben vagy átmeneti kereset kiegészítésben részesült.

  • D) Balett művészeti  életjáradék   megállapítása  iránti kérelem

Balett művészeti életjáradékra az jogosult, aki- a Magyar Nemzeti Balettnál, a Győri Balettnál, a Pécsi Balettnál, a Szegedi Kortárs Balettnál vagy ezek jogelődjeinél összesen legalább huszonöt éven át – ide nem értve a képzés idejét – magántáncosi vagy tánckari tevékenységet főfoglalkozásszerűen folytatott,- legalább huszonöt év szolgálati időt szerzett,- az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,- azon a napon, amelytől kezdődően a balett művészeti életjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és- azon a napon, amelytől kezdődően a balett művészeti életjáradékot megállapítják, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban – az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások kivételével – nem részesül.A balett művészeti életjáradékot a nyugdíjmegállapító szervek állapítják meg és a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja, a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint, a nyugellátásokkal egyezően kell emelni. Az eljárási, végrehajtási, megtérítési, stb. szabályok tekintetében az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.A balett művészeti életjáradék szüneteltetésére, megszűnésére és fedezetére, a megszűnéssel kapcsolatos jogkövetkezményekre, valamint az átmeneti bányászjáradékban részesülő személyek öregségi nyugdíjára a korhatár előtti ellátásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.A balett művészeti életjáradékban részesülők keresőtevékenységére a korhatár előtti ellátásban részesülőkre vonatkozó korlátozások az irányadók.