EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át,
b) aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év. Az eljárás kérelemre indul.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014 január 1.-től hatályos módosítása alapján megszűnik az átmeneti segély és a temetési segély és helyettük önkormányzati segélyt állapíthat meg a települési önkormányzat képviselő testülete.